Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny powstaje wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa poruszania się pojazdów zmotoryzowanych, takich jak samochody, statki, czy samoloty. Ten rodzaj wypadku dotyczy wszystkich pojazdów zmotoryzowanych funkcjonujących w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym.

Kiedy przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, którego sprawcą była osoba ubezpieczona w polisie OC (odpowiedzialności cywilnej). Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie szkód materialnych i/lub osobowych, jakie poszkodowany poniósł w wyniku wypadku.

Jeśli sprawca wypadku jest ubezpieczony w polisie OC, to ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania za szkody, które poszkodowany poniósł w wyniku wypadku. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od rodzaju i stopnia nasilenia szkód oraz od innych okoliczności związanych z wypadkiem.

Kto wypłaca odszkodowania komunikacyjne?

Odszkodowanie za szkody wyrządzone w wyniku wypadku komunikacyjnego wypłaca ubezpieczyciel sprawcy wypadku, jeśli sprawca jest ubezpieczony w polisie OC (odpowiedzialności cywilnej). W takim przypadku ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek wypłaty odszkodowania poszkodowanemu za szkody, jakie ten poniósł w wyniku wypadku.

W przypadku, gdy sprawca wypadku nie posiada polisy OC lub jest nieznany, odszkodowanie może być wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). UFG jest instytucją powołaną do zapewnienia odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach, w których sprawcą jest osoba nieubezpieczona lub nieznana.

Co należy zrobić, jeśli sprawca wypadku nie posiada polisy OC lub jest nieznany?

Jeśli sprawca wypadku nie posiada polisy OC lub jest nieznany, osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). UFG jest instytucją powołaną do zapewnienia odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach, w których sprawcą jest osoba nieubezpieczona lub nieznana. Aby uzyskać odszkodowanie z UFG, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (np. protokół policyjny, rachunki za naprawę uszkodzonych rzeczy itp.). Wniosek o odszkodowanie z UFG można złożyć osobiście lub przez internet.

Jeśli osoba poszkodowana nie wie, czy sprawca wypadku jest ubezpieczony, może zwrócić się o pomoc do Biura Ubezpieczeń Wzajemnych (BUW). BUW to instytucja, która zbiera informacje o ubezpieczeniach OC i może udzielić informacji o tym, czy dana osoba jest ubezpieczona.

Jeśli osoba poszkodowana uzyska odszkodowanie z UFG lub od sprawcy wypadku, może także dochodzić odszkodowania od swojego ubezpieczyciela, jeśli posiada polisę assistance lub AC (autocasco). Taka polisa zapewnia dodatkowe odszkodowanie za szkody, które nie są objęte odszkodowaniem z OC sprawcy lub UFG.

Czy istnieją jakieś limity wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone w wypadku komunikacyjnym?

Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone w wypadku komunikacyjnym jest uzależniona od rodzaju i stopnia nasilenia szkód oraz od innych okoliczności związanych z wypadkiem. Nie ma ustalonego maksymalnego limitu wysokości odszkodowania, jednak istnieją pewne ograniczenia, które mogą wpływać na wysokość odszkodowania.

Pierwszym ograniczeniem jest tzw. kwota bazowa, która stanowi minimalną wartość odszkodowania za szkody osobowe. Kwota bazowa jest ustalana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) i obowiązuje dla wszystkich wypadków komunikacyjnych, w których sprawca jest nieznany lub nieubezpieczony. Kwota bazowa jest corocznie aktualizowana i obowiązuje dla wszystkich wypadków, które miały miejsce od dnia jej wejścia w życie.

Drugim ograniczeniem jest tzw. limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, który określa maksymalną kwotę odszkodowania, jaką ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia za szkody osobowe i materialne wyrządzone w wypadku komunikacyjnym. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależniony od wysokości składki ubezpieczeniowej i może być różny dla różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Warto pamiętać, że odszkodowanie za szkody wyrządzone w wypadku komunikacyjnym nie obejmuje wszystkich szkód, jakie mogą wyniknąć z wypadku. Niektóre szkody, takie jak utracone dochody lub koszty rehabilitacji, mogą być kwalifikowane jako szkody osobowe i są objęte odrębną skalą odszkodowań. W takim przypadku warto skonsultować się z prawnikiem lub ubezpieczycielem, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie szkody są objęte odszkodowaniem i jakie mogą być dochodzone odrębnie.

Ponadto warto pamiętać, że odszkodowanie za szkody wyrządzone w wypadku komunikacyjnym nie zawsze jest wypłacane automatycznie. Osoba poszkodowana musi złożyć wniosek o odszkodowanie i dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające szkody (np. rachunki za naprawę uszkodzonych rzeczy, dokumenty medyczne itp.).

Ubezpieczyciel lub UFG będą wówczas prowadzić postępowanie likwidacyjne, podczas którego zbierane są dodatkowe informacje i dowody potwierdzające wysokość szkód. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel lub UFG wydają decyzję o wysokości odszkodowania, która może być zarówno niższa, jak i wyższa od kwoty zgłoszonej przez poszkodowanego.

Czy wypadek komunikacyjny jest przestępstwem?

Wypadek komunikacyjny jest przestępstwem z art. 177 Kodeksu karnego, który mówi, że kto narusza, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powodując wypadek, w którym inna osoba niż sprawca odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby, ustawodawca przewiduje karę w zakresie od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Przepisy te chronią z jednej strony zdrowie i życie ludzie, a z drugiej bezpieczeństwo ruchu.

Ogólnie mówiąc wypadek komunikacyjny to takie zdarzenie, które wynika z naruszenia zasad bezpieczeństwa obowiązującego w ruchu, a jego skutkiem jest naruszenie narządów ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć przynajmniej jednej osoby biorącej udział w zdarzeniu nie licząc sprawcy. Uszkodzenie ciała i upadek na zdrowiu podlegający kryteriom ustawodawcy to dłużej niż 7 dni.

Rodzaje wypadków komunikacyjnych:

 • średni wypadek komunikacyjny – jego skutkiem jest rozstrój zdrowia osoby bądź osób biorących udział w zdarzeniu trwający dłużej niż 7 dni,
 • ciężki wypadek komunikacyjny – jego skutkiem jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby bądź osób biorących udział w zdarzeniu.

Odpowiedzialność za ten rodzaj wypadków leży po stronie osoby która go spowodowała.

Dotyczy to wszystkich uczestników ruchu drogowego, wodnego i lądowego – odpowiadać za ten rodzaj wypadków mogą ponosić również piesi, osoba prowadząca kolumnę pieszych, czy woźnica.

Przestępstwo to może być wynikiem działania niezgodnego z prawem lub zaniechania działań prawnie nakazanych, np. niestosowanie się do przepisów, nieużywanie właściwych komend i sygnałów w ruchu drogowym etc.

Przykładowe rodzaje wypadków za które otrzymasz odszkodowanie:

 • wypadek samochodowy,
 • wypadek motocyklowy,
 • wypadek autobusowy,
 • wypadek tramwajowy,
 • potrącenie rowerzysty,
 • potrącenie pieszego,
 • wypadek spowodowany przez osobę nietrzeźwą,
 • wypadek w którym poszkodowanym jest pasażer sprawcy,
 • wypadek w taksówce.
5 2 votes
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments