Całkowity koszt pożyczki co zawiera?

Całkowity koszt pożyczki obejmuje odsetki, prowizje, koszty ubezpieczenia na życie np. w przypadku niepełnosprawności, poważnej choroby, utraty pracy oraz różnego rodzaju opłaty administracyjne. Są one sumowane, aby zwiększyć całkowitą wartość pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę. Zawierając umowę kredytową powinieneś wiedzieć, jakie koszty, oprócz odsetek, zapłacimy i co jest wliczone w całkowity koszt kredytu.

Całkowity koszt pożyczki odsetki i koszty nieoprocentowane

Ustalenie całkowitego kosztu kredytu zawarte jest w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o kredycie konsumenckim (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U., art. 1083 z późn. zm.), który wskazuje, że wszelkie koszty, jakie konsument musi ponieść w związku z umową kredytu. Mowa w szczególności o:

 • odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marżejeśli jest znany pożyczkodawcy i
 • koszt usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczenia, gdy ich wystąpienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub uzyskania go na proponowanych warunkach.

Dlatego możemy powiedzieć, że na całkowity koszt kredytu składają się: wydatki na odsetki oraz nieoprocentowane wydatki. Omówimy je bardziej szczegółowo poniżej.

Zainteresowanie

Odsetki naliczane są od kwoty kredytu, a właściwie jego kwoty brutto, w oparciu o stopę procentową określoną w umowie kredytu.

Instytucja udzielająca Ci pożyczki nie może jednak w żaden sposób określić wysokości jej oprocentowania, gdyż maksymalna wysokość odsetek określona jest w art. 359 Kodeksu Cywilnego.

Prowizje i opłaty

Prowizje i opłaty na pokrycie kosztów poniesionych przez pożyczkodawcę w związku z wykonywaniem określonych czynności przy udzielaniu pożyczkina przykład sprawdzanie klienta w bazach danych. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy przy zerowym oprocentowaniu pożyczki prowizja jest jedyną nagrodą pożyczkodawcy.

Wysokość prowizji i opłat uzależniona jest od tabeli opłat i cennika danego banku lub firmy kredytowej. Mogą mieć charakter konkretna ilość, np. 160 zł na oględziny nieruchomości, czy wziąć wartość procentowa, na przykład 1% opłaty manipulacyjnej, która jest naliczana od kwoty spłaconej przed terminem zapadalności.

Przykład bank może pobrać opłatę za kredyt m.in.:

 • udzielenie pożyczki,
 • udzielenie promesy kredytowej,
 • wzrost kwoty kredytu,
 • zmiana waluty kredytu,
 • wcześniejsza spłata całej pożyczki (tzw. opłata manipulacyjna),
 • wydłużenie okresu kredytowania (tzw. przedłużenie),
 • załącznik do zawartej umowy pożyczki,
 • wystawianie na wniosek kredytobiorcy wszelkich dokumentów na podstawie dokumentacji kredytowej i ksiąg banku,
 • zmiana waluty, w której spłacany jest kredyt indeksowany.

Koszt usług dodatkowych

Inne koszty, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy kredytu mogą zostać poniesione w szczególności z tytułu:

 • rejestracja hipoteki,
 • ustalenie roszczenia o przeniesienie hipoteki na bank pierwotnie opróżniony (inna hipoteka),
 • przeprowadzanie oględzin mienia,
 • audyt ksiąg wieczystych,
 • dodatkowy audyt księgi wieczystej, np. gdy kredytobiorca nie złoży do banku wypisu z księgi wieczystej w wyznaczonym terminie z prawomocną dla banku księgą wieczystą i/lub wymogiem przeniesienia hipoteka bankowa do pierwszego pustego (inna hipoteka),
 • wewnętrzna weryfikacja kosztów obsługi prawnej,
 • ubezpieczenie nieruchomości od pożarów i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie na życie kredytobiorcy,
 • zmiana waluty kredytu,
 • zwiększyć kwotę pożyczki.

Kiedy może zmienić się całkowity koszt kredytu?

Zawierając umowę pożyczki należy mieć również na uwadze, że całkowity koszt pożyczki może ulec zmianie, na przykład w przypadku:

 • zmiany stawki bazowej w okresie kredytowania,
 • niewłaściwa egzekucja pożyczki,
 • dokonywania zmian postanowień umowy zawartej pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą,
 • zmiany stawek prowizji pobieranych przez bank za czynności bankowe,
 • zmiany w prawie,
 • zmiany kursów walut (jeśli Twoja pożyczka nie jest w złotówkach),
 • zmiany wysokości spreadów walutowych.

Całkowity koszt kredytu jak obliczyć?

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu? To jest bardzo łatwe. Aby obliczyć całkowity koszt kredytu, należy zsumować wszystkie powyższe koszty, czyli odsetki, opłaty i prowizje oraz koszt usług dodatkowych. Dodając całkowity koszt kredytu (czyli koszt prowizji wynikających z kredytu) do kwoty kredytu (czyli kwoty pożyczonej od banku), otrzymujesz całkowitą kwotę do zapłaty za kredyt.

Pamiętaj, że koszt opłat notarialnych nie jest wliczony w całkowity koszt kredytu poniesionych przez kredytobiorcę, tj. kwoty opłat notarialnych, sądowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczanych notariuszowi z tytułu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Jeśli wcześniej niż uzgodniono w umowie z bankiem spłaciłeś kredyt konsumpcyjny lub gotówkowy, przysługuje Ci zwrot części należnych prowizji oraz innych kosztów związanych z kredytem. Sprawdź na naszej stronie internetowej, w jaki sposób Stowarzyszenie Zwrotów Bankowych może Ci pomóc i jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować.

5 1 vote
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments